Kanon Pokajanen

Ode I

Tekst: Slavisch orthodox

Yako po suhu pesheshestvovav Izrail,
po bezdnye stopami,
gonitelya faraona vidya potoplyayema,
Bogu pobyednuyu pyesn poim, vopiyashe.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.

Nïnye pristupihaz greshnïy i obremenyennïy
kTyebye, Vladïtse i Bogu moyemu;
nye smeyu zhe vzirati na nyebo,
tokmo mo lyusya, glagolya:
dazhd mi, Gospodi, um,
da plachusya dyel moih gorko.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.


O, gorye mnye gryeshnomu!
Pache vsyeh chelovyek okayanyen yesm,
pokayaniya nyest vo mnye;
dazhd mi, Gospodi, slyezï,
da plachusya dyel moih gorko.
Slava Ottsu i Sïnu i Svyatomu Duhu.


Byezumnye, okayannye chelovyeche,
vlyenosti vremya gubishi;
pomïsli zhitiye tvoye,
i obratisya ko Gospodu Bogu,
i plachisyao dyelyeh tvoih gorko.
I nïnye i prisno i vovyeki vyekov. Amin.


Mati Bozhiya Prechistaya,
vozzri na mya greshnago,
i ot syeti diavoli izbavi mya,
i na put pokayaniya nastavi mya,

da plachusya dyel moih gorko.xx

xx

xx

Over de bodem der Rode Zee trok het volk van Israël
als over vaste grond;
 en toen het zijn vervolger Pharao in de zee verzinken zag,
riep het uit: wij willen voor God een overwinningslied zingen.
Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier