Kanon Pokajanen

Ode VIII

Tekst: Slavisch orthodox

Is plamenye prepodobnïm rosu
istochil yesi I pravyednago shertvu
vodoyu popalil yesi:
vsya bo tvorishi, Hristye
tokmo yezhe hotye
Tya prevoznosim vo vsya vyeki.
Slava Otsu i Sïnu i Svyatomu Duhu.

Vyeruyu, yako priidyeshi suditi shivïh,
i myertvïh, i vsi vo svoyem chinu stanut,
starii i mladi i vladïki i knyazi,
dyevï i svyashchennitsï;
gdye obryashchusa az?
Syego radi vopiyu: dazhd mi, Gospodi,
prezhdye kontsa pokayaniye.
I nïnye i prisno i vo vyekivyekov. Amin


Prechistaya Bogoroditse,
priimi nyedostoynuyu molitvu moyu
i sohrani mya ot naglïya smerti,
i daruy mi prezhdye kontsa pokayaniye.


xx

xx

xx

Uit de gloed der vlammen deed Gij dauw
nederdalen voor de vrome Jongelingen,
en het offer van de rechtvaardige hebt Gij
door water ontstoken. Want Gij, o Christus,
hebt alles door Uw wil alleen geschapen:
U verheffen wij in alle eeuwigheid.
Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier