Kanon Pokajanen

Ode IX

Tekst: Slavisch orthodox

Boga chelovyekom nyevozmozhno vidyeti,
na nyegozhe nye smeyut
chini angelstii vzirati;
Toboyu zhe, Vsyechistaya,
yavisya chelovyekom Slovo voploshchenno,
Yegozhe vyelichayushche,
s nyebyesnïmi voi Tya ublazhyem.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.

Nïnye, k vam pribyegayu, angeli,
arhangeli i vsya nyebyenïya silï,
uprestola Bozhiya stoyashchii,
molityesya ko Tvortsu svoyemu,
da izbavit dushu moyu ot muki vechnïya.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.


Nïnye, plachusya k vam, svyatii patriasi, tsarie i prorotsï,
apostoli i svyatityeliye
i vsi izbrannii Hristovï:
pomozitye mi na sudye,
da spasyet dushu moyu ot silï vrazhiya.
Slava Otsu i Sïnu i Svyatomu Duhu.


Nïnye k vam vozdyezhu rutse,
svyatii muchenitsï, pustïnnitsï,
dyevstvyennitsï, pravyednitsï i vsi svyatii,
molyashchiisya ko Gospodu za vyes mir,
da pomiluyet mya v chas smyerti moyeya.
I nïnye i prisno i vo vyekivyekov. Amin


Mati Bozhiya pomozi mi,
na Tya silnye nadyeyushchemusya,
umoli Sïna Svoyego,
da postavit mya nyedostoynago
odyesnuyu Syebye,
yegda syadyet sudyay zhivïh i myertvïh. Amin.


xx

xx

xx

Voor de mensen is het onmogelijk God te zien,
die zelfs de Koren der engelen
niet durven aanschouwen.
Maar door U, o Maagd,
werd het Woord voor de sterfelijken zichtbaar in het Vlees.
Hem verheerlijken wij,
en met de hemelse heerscharen prijzen wij U zalig.
Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier