Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

xx

Tribute to the Caesar

Matteüs 22: 15-22

Then  went  the  Pharisees,  and  took  counsel  how  they  might  entangle  him  in  his talk.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying: Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest  thou  for  any  man:  for  thou  regardest  not  the  person  of  men. 
Tell  us  therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
But Jesus perceived their wickedness, and said:
Why tempt me, ye hypocrites? Shew  me  the  tribute  of  money. 
And  they  brought  unto  him  a  penny. 
And  he  saith unto them: Whose is this image and superscription?
They say unto him: Caesar’s.  Then  saith  he  unto  them:  Render  therefore  unto  Caesar  the  things  which  are  Caesar’s,  and  unto  God  the  things  that  are  God’s. 
When  they  had  heard these words they marvelled and left him, and went their way.


xx

Eerbetoon aan de keizer

xx

15 Toen gingen de Farizeën heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede.
16 En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;
17 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
18 Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide:
19 Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning.
En zij brachten Hem een penning.
20 En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
21 Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.

22 En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, zijn zij weggegaan.