Missa Cantuariensis Op. 59

7. Gloria in excelsis

.

Glory be to God on high,
And in earth peace, good will towards men.
We praise Thee. We bless Thee.
We worship Thee. We glorify Thee.
We give thanks to Thee for Thy great glory.
O Lord God, heavenly King,
God the Father almighty.
O Lord God, only-begotten Son, Jesu Christ;
Lamb of God, Son of the Father,
that takest away the sins of the world,
have mercy on us.
Thou that takest away the sins of the world,
receive our prayer.
Thou that sittest at the right hand of God the Father,
have mercy on us.
For Thou only art holy,
Thou only art the Lord,
Thou only, O Christ, with the Holy Ghost,
art most high in the glory of the Father.
Amen.

.

.

.

Ere zij God in den hoge,
En  vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Wij loven U. Wij zegenen U.
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U.
Wij danken U voor Uw heerlijkheid.
O Heere God, hemelse Koning,
God, de almachtige Vader.
O Here God, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Lam Gods, Zoon van de Vader,
die de zonden van de wereld wegneemt ,
ontferm U over ons.
Gij die de zonden van de wereld wegneemt,
ontvang ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van God de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen zijt de Heer,
Gij alleen, o Christus, met de Heilige Geest,
zijt de hoogste in de glorie van de Vader.
Amen.