Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

A new commandment

xx

A new commandment give I unto you,
saith the Lord, that ye love together,
as I have loved you,
that e’en so ye love one another.
By this shall ev’ry man know
that ye are my disciples,
if ye have love one to another.xx

Een nieuw gebod

xx

Een nieuw gebod geef Ik u,
zegt de Heere: dat gij elkaar liefhebt,
zoals ik u heb liefgehad,
dat gij elkander evenzeer liefhebt.
Hierdoor zal iedereen weten
dat gij Mijn discipelen zijt,
indien gij liefde hebt onder elkander.